องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000 โทร. 0-5359-7260
พัฒนาระบบโดย TS BIZ